അസാധാരണമായ ജയ സംഗീതം

അന്തരിച്ച സംഗീതജ്ഞന്‍ കെ.ജി. ജയനെ കുറിച്ച് പാട്ടെഴുത്തുകാരനായ രവിമേനോന്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments