കേരളത്തിൽ എത്ര തരം ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുണ്ട്?

ടി.ഡി. രാമകൃഷ്ണന്റെ റെയിൽവേ സർവ്വീസ് സ്റ്റോറിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാഗം. കേരളത്തിലെ പലതരം യാത്രക്കാരുടെ യാത്രാ രീതികളെക്കുറിച്ചും ട്രെയിനുകളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു

Comments