തിരക്കഥ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന കൃത്യമായ ധാരണ എനിക്കുണ്ട്

‘ആടുജീവിതം’ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളുടെ പാശ്ചാത്തലത്തിൽ സിനിമയോടുളള തന്റെ സമീപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംവിധായകൻ ബ്ലെസി സംസാരിക്കുന്നു.

Comments