അന്നത്തെ റഹ്മാൻ തരംഗം ഇന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്

പ്രിയനടൻ റഹ്മാൻ സംസാരിക്കുന്നു; അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, മുസ്ലിം സ്വത്വത്തെക്കുറിച്ച്, രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച്.

Comments