അവൾ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ തളർന്ന് പോയേനെ

പ്രൊഫഷനല്ല, തന്റെ പേരാണ് രാഷ്ടീയം പരസ്യമായി പറയുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറയുകയാണ് നടൻ റഹ്‌മാൻ. തന്റെ സമൂഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി പലതും പറയാനുണ്ട്. സിനിമ, ജീവിതം, രാഷ്ട്രീയം, കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എല്ലാം ഏറ്റവും സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കുകയാണ് റഹ്‌മാൻ. ഭാഗം രണ്ട്.

Comments