ജോൺ എബ്രഹാം എന്റെ റോൾമോഡലല്ല

ലച്ചിത്ര നടനും ഫിലിം മേക്കറുമായ ജോയ് മാത്യുവുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം. തന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും കോവിഡ് കാലത്ത് ചലച്ചിത്ര രംഗവും സമൂഹവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ജോയ് മാത്യു സംസാരിക്കുന്നു.

Comments