വിജയ്‌ക്കൊപ്പം ഡ്യുവറ്റ് പാടിയ അമ്മ; കമലഹാസനൊപ്പം സ്റ്റേജിൽ പാടിയ ശോഭ

Comments