ആനന്ദം ഉയരെ, മന്ദാകിനി; അനാർക്കലി ജീവിതം പറയുന്നു

സുലൈഖ മൻസിലിന് ശേഷം മന്ദാകിനി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും നായികയായെത്തുകയാണ് അനാർക്കലി മരിക്കാർ. ആനന്ദം മുതൽ മന്ദാകിനി വരെയുള്ള സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും സിനിമയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതത്തെ‌ക്കുറിച്ചും അനാർക്കലി മരിക്കാർ സനിത മനോഹറുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

Comments