പ്രണയത്തേക്കാൾ മരണം, സംവിധായകൻ നിഖിൽ മുരളി സംസാരിക്കുന്നു

പ്രണയവിലാസം സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ നിഖിൽ മുരളിയും മനില സി. മോഹനും സംസാരിക്കുന്നു.

Comments