എന്നെ ഞാനാക്കിയത് അച്ഛനാണ്

നാടകാചാര്യനായ എൻ.എൻ. പിള്ളയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചെലുത്തിയ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും മകനും നടനുമായ വിജയരാഘവൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments