ട്രെൻഡിനനുസരിച്ച് പാടാൻ ഇഷ്ടമല്ല

കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ശീലങ്ങളെ തിരുത്തി, പാട്ടിൽ സ്വന്തമായ വഴി കണ്ടെത്തി, അതിലൂടെ തന്റേടത്തോടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗായിക ആര്യ ദയാലുമായി സനിത മനോഹർ സംസാരിക്കുന്നു. മൂന്നാം ഭാഗം.

Comments