പാട്ടോടു പാട്ടുമായി ഉമ്മയും മകളും

ബൽക്കീസ് റഷീദ് എന്ന ഉമ്മയും ബെൻസീറ റഷീദ് എന്ന മകളും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പാട്ടുകളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ലോകവും ആ ലോകത്തേക്ക് ഇരുവരും കടന്നുവന്ന കഥയും.

Comments