എന്റെ പാട്ടുകളിൽ എന്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്

ഗാന രചയിതാവിലേക്കുള്ള യാത്രയെ കുറിച്ച് ,നാടായ കരിക്കാടിനെ കുറിച്ച് , കാഴ്ചപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഹരിനാരായണൻ സംസാരിക്കുന്നു

Comments