കാലത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ; കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സംസാരിക്കുന്നു

സംഗീത ജീവത്തെക്കുറിച്ചും ട്രെൻഡിംഗ് പാട്ടുകൾ വന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചും പുതിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചും ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ സംസാരിക്കുന്നു.

Comments