മഴ പെയ്യുന്നു

ഗായികയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ് മഴ. കലയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള പുതിയ തലമുറയുടെ ശക്തയായ പ്രതിനിധി. ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതത്തിന് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന സവർണത, അതിന്റെ ആർട് ഫോമിലല്ലെന്നും അത് എവിടെ പ്ലെയ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിരിക്കുമെന്നും മഴ പറയുന്നത് ആ വരേണ്യതയെ പൊളിച്ചു കളയാനുള്ള ഊർജ്ജം ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കൊണ്ടാണ്. സംഗീതവും പറച്ചിലും കൊണ്ട് പെയ്തു നിറയുന്നു മഴ.

Comments