അടഞ്ഞ പള്ളികളുടെ ഈസ്റ്റർ - 2020

പനിച്ചുവിറച്ച കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത്
മുമ്പും കാതങ്ങൾ ഞാനോടിയിട്ടുണ്ട്, ആരും കാണാറില്ല

Comments