എൽ. തോമസ്‌കുട്ടി

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​കറ

താ
പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു
മുതുകിലേറ്റിയ
ഖേദിപ്പുകളുമായ്
തിരികെയൊന്നു
നോക്കാതെ
കാശിക്ക്.
ഒന്നും
പറയാതെ !

മറന്നു വച്ച
ഫാന്റം ലിംപിൽ
തരിപ്പിറങ്ങുന്നു
അഭാവഭാവം
അസഹ്യമാകുന്നു

കരിയിലയിലൂടെ
നടക്കരുത്
സഫലമാകാത്ത
അവയുടെ
സ്വപ്നങ്ങളെ
മെതിക്കരുത്

കാറ്റിനു വിടുക
അത്രയെങ്കിലും
പാറട്ടെ

അടരുമ്പോൾ
കിനിഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന
തുള്ളിയിലും
വെളിച്ചം
ത്രസിക്കുന്നത്
കാണാം.
അതുവരെ
ആരും കാണാതെ
കാത്ത
അകവെട്ടം
ആർദ്രം!


എൽ. തോമസ് കുട്ടി

കവി, നാടകകൃത്ത്, സംവിധായകൻ. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ക്ഷ-റ, തെരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ, കറുത്ത ചിരിയുടെ അരങ്ങ്, ജൈവ നാടകവേദി, മലയാള നാടകരംഗം: പ്രമാണവും പ്രയോഗവും, പരിസര കവിത തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.

Comments