പുലം പെയർന്ത പറൈവകൾ

സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ  ടീം

എനക്ക് തെരിയും
ഉങ്കൾക്കെല്ലാർക്കുമേ
സന്ദേഗങ്ങൾ ഇറുക്കും

ഇത്തന നാൾ മുടിഞ്ച്
എതുക്ക് ഇന്ത ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
എതുക്ക് ഇന്ത തൊല്ലൈ

ബികോസ്
ഓൺലി ബികോസ്

വീ ഹാവ് ഗോട്ട് എ പാറ്റേൺ ഹിയർ

എങ്കൾക്ക് ഇങ്കൈ ഒരു മുറൈ കിടൈത്തുള്ളത്

യെസ്
റൂമുക്കുള്ളെ പറൈവകൾ വരുകിൻറനാ
അതേ നേരത്തിൽ
കൊലയാളി വന്ത് കൊൽകിറാൻ
ആനാ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ്സ് പ്രൂഫ്സ്
അപ്പടി ഒന്നുമേ കെടക്കലേ

സാജനൂടെ സെയിം ക്രൈം റെപ്ളിക്കാ

ഇന്ത രണ്ടു കേസുക്കും എന്ന സംബന്ധോം
എൻ്റ്ര് തെരിയതുക്ക്
യെല്ലാരേയുമേ വിസാരിച്ച് പാത്തേൻ
ആനാ ഒന്നുമേ സരിയാ വരലേ
ദാറ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ വാസ് മിസ്സിംഗ്

ആനാ പുതു ഇന്വെസ്റ്റിഗേഷനില്‌
എങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രൂഫ് കെടച്ചിടിച്ച്

ഇറഗ്
അപ്പടീനാ
തൂവൽ

പാതിക്കപ്പെട്ടവരിൻ വീട്ടിലി
രുന്ത് കിടൈത്ത ഫെദേഴ്സ്
എല്ലാമേ ചെക്ക് പണ്ണുമ്പോത്
ഒന്നു മട്ടും നാച്ചുറൽ ഇല്ലെ

അപ്പ്റോം
പ്ളാസ്റ്റിക്ക്

അത് യേൻ എപ്പടി എങ്കേ നിന്ത് വന്തിട്ച്ച്?
എങ്കെക്കിട്ടേയും  സില കേൾവികൾ
മട്ടും താ ഇരുന്തിടിച്ച്

അത് എങ്കേ നിന്ത് വന്തിടിച്ച്?

പൂത്തുരുത്ത്ന്ന് താ
എപ്പടി?
അത് തെരിയണം ന്നാ
നമ്മ പൂത്തുരുത്ത് പോകണോം

ശമാ പ്ളേസ് പാ

ആനാ അത്ക്ക് ചിന്ന ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഇറുക്ക്

പൂത്തുരുത്ത് നീങ്കയെല്ലാർക്കുമേ തെരിഞ്ച മാറി
സുമ്മാ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ളേസ് മട്ടും കെടയാത്
അത് വന്ത് കണ്ട്രി ബോർഡർ
സൗത്ത് ബോർഡർ പോയിൻ്റ്
ഇന്ത പ്ലേസ് ല് ഇരുന്ത് നമ്മ നൈബർ കണ്ട്രിക്ക്
പോകതുക്ക്  3 അവേഴ്സ് താ
ഇങ്കേ നേവിയുടെ ഒരു ചിന്ന ക്യാമ്പ് കൂടെ ഇറുക്ക്
ഇന്ത പ്ളേസ് എപ്പോമേ
ഒബ്സർവേഷനിൽ താ ഇരുന്തിടിച്ച്
അതെല്ലാം ഇങ്കെ മുഖ്യം ഇല്ലെപ്പാ
മുഖ്യം എന്നെനാ പൂത്തുരുത്തുക്കുള്ളൈ
എന്നയിറുക്ക്, എന്നാ ആച്ച്.

നീങ്ക ബേഡ്ശ് പ്രോജക്ടെപ്പറ്റി കേൾവിപ്പെട്ടിറുക്കാ
ഇല്ലയാ
സരി
സൊൽ റേ

ഒരു ടൈം പൂത്തുരുത്തി ഐലൻഡുക്കുള്ളേ
ഇന്ത മൈഗ്രൻ്റ് ബേഡ്സ് വരവേ ഇല്ലൈ
പുലം പെയർന്ത പറൈവകൾ
യേൻ, അത്ക്ക് കാരണം എന്നാ
അതെല്ലാം യാർക്കുമേ തെരിയലേ

ബേഡ് വാച്ചേഴ്സ് എല്ലാരുമേ
നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ്
സബ്മിറ്റ് പണ്ണിട്ടാൻ
അപ്പത്താ ഗവൺമ്മെൻ്റ്
പുതുസാ ഒരു പ്രൊജക്ട് അങ്കേ
ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ് പണ്ണിട്ടേൻ

ബേഡ്ശ്

അതാ പ്രൊജെക്റ്റ് പേർ

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
വിത്ത് റോബോടിക്സ്

മെയിൻ ഗോൾ എന്നെന്നാ
റോബോട്ടിക്ക് ബേഡ്ശ് യൂസ് പണ്ണി
മൈഗ്രൻ്റ് ബേഡ്സെ വര വക്കണോം

റോബോട്ടിക്ക് പറൈവകൾ

അവ ഇന്ത പൂത്തുരുത്തുക്കുള്ളെ
പറൈന്ത് നടന്തിടിച്ച്

ഇന്ത പ്രൊജക്ട് ഇമ്പ്ലിമെൻ്റ്
പൻ്റ്രതുക്ക് ഇരണ്ട് ആണ്ടുകൾ എടുത്തിടിച്ച്
റ്റു യേഴ്സ്
ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇന്ത പ്രൊജക്ടുക്കുള്ളേ
മില്ല്യൺസ് ഇൻവെസ്റ്റ് പണ്ണിയിരുക്ക്

20 റോബോട്ടിക്ക് പറൈവകൾ

ഇന്ത പറൈവകൾക്ക്
പൂത്തുരുത്ത് വിട്ട് പോക മുടിയാത്
അപ്പഡി താ സെട്ടിംഗ്സ്
അവങ്ക മൈഗ്രൻ്റ് പറൈവകളെ
അട്രാക്റ്റ് പണ്ട്രതുക്ക്
പലവെറു സൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് പണ്ണിടും
ആൻഡ് സം ആക്ഷൻസ് റ്റൂ

സർപ്രൈസിംഗ്ലി വൺ ഇയറിലേ
ഇന്ത പ്രൊജക്ട് വർക്കായിടിച്ച്
മൈഗ്രൻ്റ് പറൈവകൾ
ഇങ്കേ തിരുമ്പി വന്തിടിച്ച്

പൂത്തുരുത്ത് മറുപടിയും ഫേമസ് ആയിട്ടാങ്കെ
ആനാ വൺ ഇയറിലേ ഇന്ത പ്രൊജക്ട്
ഗവണ്മെൻ്റ് ഇന്ത തിട്ടത്തെ തടൈ സെയ്തത്
ഐ മീൻ ദെ റിവോക്ക്ഡ് ഇറ്റ്

യേനാ
ഗവണ്മെൻ്റ് ഇന്ത പ്രൊജക്ടേ
അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് പണ്ണിട്ടേൺ

ഇന്ത പ്രൊജക്ട് കണ്ട്രോൾ
ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്കിട്ടെ
താ ഇരുന്തിടിച്ച്
അവങ്ക എന്ന പണ്ണെണാ
റോബോട്ടുക്കുള്ളേ ഒരു ക്യാമറാ
ഒരു മൈക്രോഫോൺ കൂടെ പോട്ടിട്ടേൺ

അപ്ടി കെടച്ച ഡാറ്റ മൊത്തമാ വിത്തിട്ടേൻ
ടു ഹൂ?
നമ്മ എതിരി രാജ്യത്തുക്ക്

സീ
അന്ത ബേഡ്സ്ക്ക് ഇന്ത ബോർഡർ ഫുള്ളാ
ഒബ്സർവ്വ് പണ്ണലാം ഇല്ലയാ
നെറയെ ഫേസസ് അനലൈസ് പണ്ണിടലാം
കോണ്വർസേഷൻസ്
ബോർഡർ പോയന്റ്സ്
ഡാറ്റ ഈസ് ദ ന്യൂ ഓയിൽ
ഇറ്റ് സെൽസ്

റെസ്റ്റ്രിക്ഷൻ ഇല്ലേനാ
അത് ഡ്രോൺ പോല വേലസൈവിംഗ
ആനാ ഇറ്റ് കാൻ ബീ എ ബ്ളഡി സ്പൈ

ഗവേണ്മെൻ്റ് റിവോക്ക്ഡ് ഇറ്റ്

അന്ത പറൈവകളിൽ
എല്ലാമേ തിരുമ്പി വന്തിടിച്ച്
ഒണ്ട്രു തവരൈ
ജിൽ ജിൽ കാതലി
സാജൻ അടിച്ചു പോട്ട
ജിൽ ജിൽ കാതലി
BRD 004

യേൻ അടിച്ചു പോട്ടിട്ടാങ്ക
യേനാ ചിഞ്ചു ബോഡി
സതുപ്പു നിലത്തില്
അടക്കം പണ്ണുമ്പോത്
ജിൽജിൽ കാതലി
അന്ത വഴി വന്തിട്ടാങ്കെ

ഇന്ത പ്രൊജക്ടെപ്പറ്റ്രി
മുന്നാടിയേ സാജനുക്ക്
തെരിയുമെന്റ്
നിനൈക്കിറേൻ

പറൈവകൾക്കുളൈ
ക്യാമറ ഇറുക്ക്
അത് പ്രൂഫ് ആയിടുമെന്റ്ര് തെരിഞ്ച
സാജൻ താ ജിൽജിൽ കാതലിയാ
റോബോടിക്ക് പറൈവയെ
കൊല പണ്ണിതേ

അവ ആധാരത്തൈ
അഴിക്ക മുയർച്ചി പൺറാർ
ആനാ ജിൽ ജിൽ വന്ത് അവരെ
കൊത്തി ഓടിച്ചിട്ടാങ്കെ

അതുക്കപ്പുറം
എന്ന നടന്തിട്ച്ചെൻട്രു
ഉങ്കൾക്ക് തെരിയും

ജിൽ ജിൽ
ഇരയ്ന്ത് പോയതുക്കപ്പുറം
അന്ത റോബോ പറൈവ
ലാബിൽ ഇരുന്ത്
മിസ്സ് ആയിട്ടാങ്കേ

യാരോ കടൈത്തിട്ടാങ്കെ

അന്ത റോബോ പറൈവ താ
ഇന്ത രണ്ടു കൊലൈക്കും
പയനപ്പെടുത്തിയിറുക്കാംഗെ

ആന യാർ? എപ്പടി?
അന്ത പറവൈ ഇറൈഗൾ
എല്ലാമേ റൂമുക്കുള്ളൈ
എപ്പടി വന്തത്?
കൊല എപ്പടി പണ്ണിയിറുക്കും?

ജിൽജിൽ കാതലി എന്റ്ര
ഉടൈന്ത റോബോ പറവൈയെ
യാർ റിപ്പയർ പണ്ണിടിച്ച്?

സരി, ജിൽ ജിൽ കാതലി
എപ്പടിയോ റെഡിയായിട്ടേൻ
എന്റ്രു നിനൈത്താലും
സാജൻ താ ഇന്ത കൊലൈക്ക്
പിന്നാടിയെന്റ് ഇന്ത
റോബോ പറൈവക്ക്
എപ്പടി തെരിയും?

സെക്കൻ്റ് വിക്റ്റിം, സാജൻ, ജിൽജിൽ
അവർകൾക്ക് ഇടയൈയാന തൊടർപ്പ് യെന്ന?
എ കോമൺ ഫാക്റ്റർ?

നമക്ക് മുന്നാടി
നിറയെ കേൾവികൾ
മട്ടും താ ഇറുക്ക്

ഇന്ത കൊലൈക്ക്
പിന്നാൽ ഇരുപ്പവർ യാർ?
അത് ജിൽ ജിൽ കാതലിയാ ഇറുക്കലാം
ഒരു മനിതൻ ആയിരുക്കലാം

ഇല്ലേന വേറെ യെതോ
റോബോട്ടിക്ക്ബേർഡ് ആയിരുക്കലാം

ഇല്ലേന ജിൽജിൽ സ്റ്റോറി മൂലമാ
എമ്പതെറ്റിക്ക് ആണ ഒരു ഹാക്കർ ആയിരുക്കലാം

ഇല്ലേന ഒരു എ.ഐ - ഓ എസ് കൂടെ ആയിരുക്കലാം
തെരിയലെ
തെരിയലെ
അതൈ കണ്ടുപിടിക്കവേണ്ടും

കണ്ടുപിടിക്കവേണ്ടും

ആനാ ഒന്ന് സൊൽ റേൻ
യാരോ
യെതോ
വെളിയെ ഇരിക്കിരാർകൾ
സംതിംഗ് ഈസ് ഔട്ട് ദേർ
കില്ലിംഗ് പീപ്പിൾ

ആൻഡ് ദ വെപ്പൺ ഇറ്റ്സ് ലീതൽ

കൊലപാതകി ജിൽജില്ലിന്‍റെ ഇണയായ റോബോപക്ഷിയാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ [click here]

കൊലപാതകി ഒരു ഹാക്കറാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ [click here]

Comments