സ്​റ്റാലിന

ഉണരലുകൾ

ഒന്ന്​

ളവെയിലിൽ ത്രസിക്കും
ജലമിഴികളവയുടെ തീരങ്ങളിൽ
തിളങ്ങുമുന്മാദത്തിൻ
ചിറകിരമ്പങ്ങൾ

രണ്ട്​

ണങ്ങളോർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന
മൃഗത്തെപ്പോലെ
മനസ്സ്

മൂന്ന്​

രുട്ട് തോൽ പൊഴിയ്ക്കുന്ന
​നിഗൂഢമാം വഴിത്താര

നാല്​

കാതിലൊരേ തേനീച്ച മൂളക്കം.

അഞ്ച്​

ചുണ്ടുകളറിയുന്നു
പാട്ടിൻ കമ്പനങ്ങൾ
കുരൽനാഴിയിലിരമ്പങ്ങൾ
കടൽക്കെട്ടിൽ
ചിതറിവീഴും മുഴക്കങ്ങൾ ...

ആറ്​

നിലാവ് പിളർന്ന് പ്രണയദംശനം
പിടച്ചുണർന്നൊരൊറ്റ
മരത്തിൽ നിന്നും പൊഴിയുന്നതിൻ
നീലിച്ച തേൻ തുള്ളികൾ

ഏഴ്​

തീരത്ത് ഒരേയൊരൂഞ്ഞാൽ
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേയ്ക്ക്
മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക്.​▮


സ്​റ്റാലിന

കവി, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തക, ഗ​വേഷക. വിരൽത്തുമ്പിലിറ്റുന്ന വിത്തുകൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

Comments