ഇടിച്ചുനിരത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം - വരവര റാവുവിന്റെ കവിത

2006 ജനുവരി 17 ന് ഒരു ജയിൽവാസക്കാലത്ത്, ചെറുമകൻ അമൻ താനുണ്ടാക്കിയ പാവവീട്ടിൽ അപ്പുപ്പനു വേണ്ടി ഒരു ജയിൽമുറി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ വരവര റാവു എഴുതിയ കവിത

വീടെന്ന ഇടുക്കമില്ലാതെ
കുഞ്ഞുങ്ങൾ മെനയുന്ന പാവവീടിന്
ചുവരുകളുണ്ടാവില്ല
അത്, പൂങ്കുല പോലെ
കൊമ്പത്തു ഞാലുന്ന കിളിക്കൂടു മാത്രം

Comments