എൻ.എൻ. കക്കാടിന്റെ സഫലമീയാത്ര വി.ആർ. സുധീഷ് ആലപിക്കുന്നു

എൻ.എൻ. കക്കാടിന്റെ പ്രശസ്ത കവിത സഫലമീയാത്ര കഥാകൃത്ത് വി.ആർ. സുധീഷ് ആലപിക്കുന്നു. കക്കാടുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു.

Comments