ബാവൂട്ടിക്കയുടെ താജ്മഹൽ

2020-ലെ കവിതയ്ക്കുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഒ.പി. സുരേഷിന്റെ കാവ്യ ജീവിതം.

Comments