പരസ്യങ്ങൾ പാടില്ലാത്ത ചുമരിന്മേൽ ഒരു കുട്ടി മുള്ളി അവന്റെ മൂത്രം കൊണ്ട് 8 എഴുതുന്നു

Truecopy Webzine

നിശ്ശബ്ദതയിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്ന ഒരു കവിയേയും കവിതയേയും വീണ്ടെടുക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. നാളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം. പിൽക്കാലത്ത് വാൻഗോഗ് ചിത്രങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും മായ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അനശ്വരപ്പെടുത്തിയ ഒരു മരണാനനന്തര സാംസ്‌ക്കാരിക ദൗത്യമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സഹൃദയരിൽ നിന്നും ആ കവിത കാത്തിരിയ്ക്കുന്നു.

ഗോപാൽ ഹൊണ്ണാൽഗരൈ എന്ന കവിയെയും കവിതകളെയും വായിക്കുന്നു

പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ: കടലിനും മത്സ്യത്തിനും രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയില്ല

ട്രൂ കോപ്പി വെബ്​സീനിൽ വായിക്കാം,​ കേൾക്കാം

Comments