വട്ടോലിയച്ചൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കുമ്പസാരിക്കുന്നു

ച്ചനാവാൻ തീരുമാനിച്ചത്, ദൈവവിളി, സെമിനാരി ജീവിതം, സമരങ്ങളിലേക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെട്ടത്, ബൈബിളിന്റെ പല കാല വായനകൾ.. വട്ടോലിയച്ചനുമായുള്ള സംസാരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Comments