‘കവണ’ സന്തോഷ്​ ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ കഥ

Truecopy Webzine

ബാബരി മസ്ജിദ് പ്രമേയമാകുന്ന അതിതീക്ഷ്​ണമായ കഥ
സന്തോഷ് ഏച്ചിക്കാനത്തിന്റെ ‘കവണ'.
വായിക്കാം, കേൾക്കാം ട്രൂ കോപ്പി വെബ്‌സീനിൽ

Download Truecopy Webzine

From Play Store |From App Store

Comments