ഒരു കോൺഗ്രസുകാരന്റെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം

ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖലയിലേക്ക് കുടിയേറിയ, എ.കെ. മുഹമ്മദാലിയുടെ കഥ. ബീഡി തെറുപ്പു തൊഴിലാളിയും കമ്യൂണിസ്റ്റുമായിരുന്നു മുഹമ്മദാലി. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ. 91 -ാം വയസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമകൾക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാരിറ്റിയാണ്. വ്യക്തി ചരിത്രം അമ്പരപ്പിക്കും വിധം ദേശചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവുമായി മാറുന്നതിന്റെ മാജിക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട്. ഓരോ മനുഷ്യരുടേയും ജീവിതകഥയെ, രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രത്തിന്റെ കണ്ണിയാക്കി മാറ്റുന്ന രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യം കൂടിയുണ്ട് ഗ്രാന്റ്മാസ്റ്റോറീസ് എന്ന ഈ സീരീസിന്.

Comments