മറന്ന പാട്ടുകളുടെ നാടകം

ഇന്ത്യൻ തിയറ്റർ രംഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന സോളോ പെർഫോർമാണ് മല്ലിക തനേജ. തൻ്റെ നാടകയാത്രയെക്കുറിച്ചും കലാ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ആർട്ട് കോ-ഓർഡിനേറ്ററായ കേശവൻ നാരായണനുമായി സംസാരിക്കുന്നു.

Comments