ആദ്യം അടിച്ച അടി എനിക്ക് തടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല | BEND IS NOT THE END - 2

നൂറ സ്വേത മേനോൻ എന്ന സംരംഭകയും സഞ്ചാരിയുമായ മലയാളിസ്ത്രീയുടെ അതിതീവ്രവും അവിശ്വസനീയവുമായ ജീവിതകഥയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം.

Comments