തനുവിന്റെ ലോകസഞ്ചാരങ്ങൾ, പ്രണയങ്ങൾ | BEND IS NOT THE END - 3

നൂറ സ്വേത മേനോൻ എന്ന സംരംഭകയും സഞ്ചാരിയുമായ മലയാളിസ്ത്രീയുടെ അതിതീവ്രവും അവിശ്വസനീയവുമായ ജീവിതകഥയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം.

Comments