സമരചിത്രങ്ങൾ

ഊരാളി

വായനക്കാർക്ക് ട്രൂകോപ്പി വെബ്‌സീനിലെ ഉള്ളടക്കത്തോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ [email protected] എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് അയക്കാം.​


ഊരാളി

മ്യൂസിക് ബാൻഡ്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ സജീവ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരാണ്.

Comments