ഊരാളി

മ്യൂസിക് ബാൻഡ്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലെ സജീവ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയരാണ്.