സുനു എസ്​. തങ്കമ്മ

കഥാകൃത്ത്​. കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുന്നു.