പ്രവീൺ പ്രസാദ്​

കവി, പാലക്കാട് തോലന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥി.