അശ്വിൻ കൃഷ്ണ. ആർ.എസ്.

മാധ്യമ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി. സിനിമകളിലും ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്​. വാഗാബോണ്ട്​സ്​ പാരലൽ കൾചർ എന്ന ഇൻഡി- പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൽ അംഗം.