സജീവ്​ പി.ബി.

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പെരിഞ്ഞനം ഗവ. യു.പി. സ്​കൂൾ അധ്യാപകൻ