കെ.ആർ. പ്രദീഷ് 

അഗ്രി- കൾചർ ഒബ്സർവർ, മോട്ടിവേറ്റർ.