വിഷ്​ണുപ്രിയ പി.

കവി, ചിത്രകാരി, ആർക്കിടെക്​റ്റ്​. ‘രൂപാന്തരം’ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.