സന്തോഷ്​ പല്ലശ്ശന

കവി, ഫ്രീലാൻസ് പത്രപ്രവർത്തകൻ. പന്ത്രണ്ടു നിലകളുള്ള ഒരു മരം എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.