ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കളമുള്ളതിൽ

തൃശൂർ വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീ വ്യാസ എൻ.എസ്​.എസ്​ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.