ബി. രമേശ്​

കേരള ശാസ്​ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്​ പ്രസിഡൻറ്​.