ശാലിനി രാമചന്ദ്രൻ

കോട്ടയം സി.എം.എസ്​ കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗത്തിൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ.