റജില

ചരിത്ര ഗവേഷക, ജവാഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ന്യൂ ഡൽഹി.