ഗോവിന്ദ്​

കഥാകൃത്ത്​. രാവ് ചോക്കുന്ന നേരം എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.