സ്റ്റെഫിൻ സെബാൻ ജയിംസ്

കഥാകൃത്ത്​. മൈസൂർ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ നിയമ വിദ്യാർത്ഥി.