താഹ ഫസൽ

റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാർഥി. പന്തീരാങ്കാവ്​ മാവോവാദി കേസിൽ യു.എ.പി.എ ചുമത്തപ്പെട്ട്​ ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു.