വി. വിനയകുമാർ

കവി, കഥാകൃത്ത്. പുത്തരിക്കണ്ടം (കഥാസമാഹാരം), ഒറ്റയ്ക്ക്, ഹിമാലയം: ചില മഞ്ഞുവഴികൾ, തെങ്ങുകളുടെ ഭാഷ എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ