ജസീന റഹിം

കവി, ഗാനരചയിയാവ്​. ഫാർമസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നു.​​​​​​​ കടവാതിൽ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.