ദീഷ്​ണ സുരേഷ്​

കവി. കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ രണ്ടാം വർഷ എം. എ. മലയാളം വിദ്യാർത്ഥി.