ബൈജു നടരാജൻ

അകം 49 കവിതകൾ, ഒന്നുമൊന്നുമൊന്നല്ല എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങളുടെ കർത്താവും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ അത്മകഥയായ ശബ്ദതാരാപഥത്തിന്റെ സഹരചയിതാവും. മാർഗിന്റെ സിറ്റീസ് ഓഫ് കേരള, ആക്ച്വലി സ്മോൾ ടൗൺസ് എന്ന പുസ്തകം എഡിറ്റു ചെയ്തു. ഉരു ആർട്ട് ഹാർബറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊച്ചിയിൽ ജീവിക്കുന്നു.