ബാലഗോപാലന്‍ കാഞ്ഞങ്ങാട്

കവി. ഗദ്യ കവിതയിലും ചൊൽക്കവിതയിലും സജീവം. ഒറ്റയ്ക്ക് മരിച്ച മരം, ആയുസ്സ് തിന്നുന്ന കിളി എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.